C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼:̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼“̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

0
1396

V̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼8̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼M̼X̼H̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼D̼o̼t̼o̼n̼b̼o̼r̼i̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼M̼i̼n̼a̼m̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼)̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼8̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼r̼u̼z̼ ̼C̼a̼b̼r̼e̼r̼a̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼ ̼A̼l̼b̼e̼r̼t̼o̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼D̼o̼m̼i̼n̼i̼c̼a̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼8̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼A̼l̼b̼e̼r̼t̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼N̼i̼s̼h̼i̼n̼a̼r̼i̼-̼k̼u̼,̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼8̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼l̼b̼e̼r̼t̼o̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼A̼l̼b̼e̼r̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼a̼m̼b̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼l̼b̼e̼r̼t̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼l̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼A̼l̼b̼e̼r̼t̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼o̼n̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼l̼b̼e̼r̼t̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼A̼l̼b̼e̼r̼t̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼8̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

“̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼a̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼J̼i̼j̼i̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼/̼8̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼D̼o̼t̼o̼n̼b̼o̼r̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼e̼r̼ ̼–̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼J̼P̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼J̼P̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼:̼

“̼Q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼o̼ ̼b̼ổ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼y̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼a̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼!̼”̼.̼

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here