Cᴏ̀ɴ ɴᴏ̂̃ɪ đᴀᴜ ɴᴀ̀ᴏ đᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: Xᴏɴɢ ᴛᴀɴɢ sᴜ̛̣ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛᴀɴɢ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃ đᴜ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ

0
5

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ xᴏ́ᴛ xᴀ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ NS Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ – Hᴏᴀ̀ɪ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̂̃ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴛ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴɢᴀ̆́ɴ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ NS Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ đɪ́ᴄʜ ᴛʜᴀ̂ɴ ʙᴀʏ sᴀɴɢ Mʏ̃, ᴛʀᴀᴏ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛᴀʏ ᴛʀᴏ ᴄᴏ̂́ᴛ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴏ đᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ. Nᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴᴜ̛́ᴄ ɴᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ǫᴜᴀ́ ᴄᴏ̂́. Nᴏ̂̃ɪ đᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ɴɢᴜᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛᴀɴɢ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kɪᴇ̂́ᴍ, ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ NS Hᴏᴀ̀ɪ Tᴀ̂ᴍ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴʜᴀ̣ᴄ sɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃. Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴅᴜ̛̣ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ Hᴜᴇ̣̂ Qᴜᴀɴɢ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ. Đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̀ xᴀ̃ ɴᴀᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ sɪ̃.

Hᴏᴀ̀ɪ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ : “Bᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ʙᴇ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ đᴀ̃ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴀɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 15/10 ʟᴀ̀ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʀᴏ̂̀ɪ. Vɪ̀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ꜰᴀɴ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴀʏ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ ʟᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̣̂ɴ ǫᴜᴀ́ ᴠɪ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴏ ᴍᴀ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Tᴀ̂ᴍ, ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴀ́ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ”

Còn nỗi đau nào đau hơn với Việt Hương: Xong tang sự Phi Nhung lại chịu tang mẹ nuôi tại Mỹ đúng ngày sinh nhật - Ảnh 2.

Nᴀᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ sɪ̃ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʙᴀ̃ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ đᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ. Hᴏᴀ̀ɪ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̆́ɴ ɴʜᴜ̉ ᴛᴏ̛́ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ̉ɴ ᴄʜᴜ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ xᴀ̃. Cʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ sɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ xᴜ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ.

“Mᴀ̂́ʏ ʜᴏ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴍᴀ́ ʏᴇ̂́ᴜ ǫᴜᴀ́, ʜᴀɪ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴍᴀ́ ᴄᴏ̂́ đᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀. Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ᴅᴜ̛̃, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴀ́ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ. Tᴜ̛̀ ɴᴀʏ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴀ́, ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ đᴇ̣ᴘ ʟᴀ̃ᴏ, ᴅᴀ ᴅᴇ̉ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ᴏ, ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ́ᴄ ʙᴀ̣ᴄ ᴘʜᴏ̛ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄʀᴏssᴡᴏʀᴅ ᴘᴜᴢᴢʟᴇ ɴᴜ̛̃ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ́ ʀᴀ đɪ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜᴀ̉ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ́ᴜ. Mᴀ́ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴏɴ sᴇ̃ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴜ́ᴛ ᴄᴜ̛ɴɢ Hᴏᴀ̀ɪ Tᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ́. Tʜᴏ̂ɪ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ ᴛʀᴏ̣ɴ đᴀ̣ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ́ ʀᴏ̂̀ɪ ᴀɴʜ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ᴇᴍ sᴀᴜ ɴʜᴇ́ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ” – ɴᴀᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ sɪ̃ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣.

Còn nỗi đau nào đau hơn với Việt Hương: Xong tang sự Phi Nhung lại chịu tang mẹ nuôi tại Mỹ đúng ngày sinh nhật - Ảnh 3.

̛̀ ̂̃ ̂́ ̃ , ̛̣ ̂̀ ̣̂ ̛̛ ̣ ̂́ ̣̂ ̣̂ ̛̣ ̣ ̂

Còn nỗi đau nào đau hơn với Việt Hương: Xong tang sự Phi Nhung lại chịu tang mẹ nuôi tại Mỹ đúng ngày sinh nhật - Ảnh 4.

Còn nỗi đau nào đau hơn với Việt Hương: Xong tang sự Phi Nhung lại chịu tang mẹ nuôi tại Mỹ đúng ngày sinh nhật - Ảnh 5.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 10/10, NS Hᴏᴀ̀ɪ Tᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴏ ᴘʜᴏ́ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ. Lᴇ̂̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴀɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴜ́ᴄ 10 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 14/10 (ɢɪᴏ̛̀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ). Đᴇ̂́ɴ 12 ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ. Lᴇ̂̃ ᴅɪ ǫᴜᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴀɴ ᴛᴀ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʟᴜ́ᴄ 1 ɢɪᴏ̛̀ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 15/10. Lɪɴʜ ᴄᴜ̛̃ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀɴ ᴛᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Nɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ Wᴇsᴛᴍɪɴsᴛᴇʀ Mᴇᴍᴏʀɪᴀʟ Pᴀʀᴋ. Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴏ ᴘʜᴏ́, NS Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ɴᴜ̛̃. Pʜɪ́ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ NS Hᴏᴀ̀ɪ Tᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ xɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜᴜ́ɴɢ đɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃.

Còn nỗi đau nào đau hơn với Việt Hương: Xong tang sự Phi Nhung lại chịu tang mẹ nuôi tại Mỹ đúng ngày sinh nhật - Ảnh 6.

Cᴀ́ᴏ ᴘʜᴏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ NS Hᴏᴀ̀ɪ Tᴀ̂ᴍ

NS Hᴏᴀ̀ɪ Tᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̀ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here