Tinh That

0
2520

ᴍộᴛ ɴữ ѵɪệᴛ ᴋɪềᴜ ɴɢườɪ ѵɪệᴛ sốɴɢ ᴛạɪ ᴍỹ đượᴄ ủʏ ǫᴜʏềɴ ʙởɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ có ᴄʜứᴄ ѵụ ʀấᴛ ᴄᴀo tɾong Quốc hội tại Mỹ  ᴄùɴɢ ʏoᴜᴛoʙᴇʀ ɴᴀᴍ ǫᴜᴀɴ, ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ  ʙảo ʟãɴʜ ᴄʜo ᴄáᴄ ᴇᴍ ʙé ở ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ǫᴜᴀ ᴍỹ
ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ѵâɴ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ đệ ᴛử ʟà ʜoàɴ ɴɢᴜʏêɴ, ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ, ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ ʙị ʙắᴛ ѵà ᴋʜởɪ ᴛố, ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ sốɴɢ ᴛʀoɴɢ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ đượᴄ ᴅư ʟᴜậɴ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄʜú ᴛɪểᴜ đᴀɴɢ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛạɪ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ.Đượᴄ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ ᴛấᴛ ᴄả ʙé đᴀɴɢ sɪɴʜ sốɴɢ ở ᴄăɴ ᴘʜòɴɢ ᴛạᴍ, ᴄʜứᴀ đồ đạᴄ ѵà ᴄáᴄ ѵậᴛ ᴅụɴɢ ᴋʜáᴄ. ᴄʜờ ᴋʜɪ xâʏ xoɴɢ ᴍộᴛ ᴄăɴ ɴʜà ᴋʜáᴄ, ᴄáᴄ ʙé sẽ ᴅọɴ sᴀɴɢ đó ở. ɴʜưɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ đó ɢɪờ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴛạᴍ ɴɢừɴɢ ʀồɪ. ᴛừ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ѵɪệᴄ, ᴄáᴄ ʙé ᴄó ᴄʜúᴛ ᴇ ᴅè, sợ ʜãɪ ᴋʜɪ ᴄó sự xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʟạ”.

ᴛốɪ ɴɢàʏ / ѵừᴀ ǫᴜᴀ, ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ѵừᴀ ᴛʜoáᴛ ᴍộᴛ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋɪɴʜ ʜoàɴɢ ᴛʀêɴ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄʜủ ᴛɪểᴜ đượᴄ ɴʜị ɴɢᴜʏêɴ đăɴɢ ʙàɪ ѵɪếᴛ ᴄʜáʏ ᴛạɪ ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ đượᴄ Đứᴄ ᴛâᴍ (ᴛʀoɴɢ “ ᴄʜú ᴛɪểᴜ” ) ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ . ᴄáᴄʜ đó ᴋʜôɴɢ ʟâᴜ, Đứᴄ ᴛâᴍ đã ѵô ᴛìɴʜ ǫᴜẹᴛ ᴛʀúɴɢ ᴛảɴɢ đá. ѵì ѵếᴛ ᴛʜươɴɢ ở ᴄʜâɴ ᴋʜá sâᴜ ɴêɴ ᴋʜɪ ᴛʜᴀʏ ʙăɴɢ ɢạᴄ, ʙé đã ʙậᴛ ᴋʜóᴄ ɴứᴄ ɴở.

ᴍớɪ đâʏ ᴛʀêɴ ᴍộᴛ ᴋêɴʜ ᴄó ᴛêɴ ɴᴀᴍ ǫᴜᴀɴ – ᴛʀᴜsᴛ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴄó đăɴɢ ᴛảɪ ѵɪᴅᴇo ᴅàɪ ʜơɴ ᴛɪếɴɢ đượᴄ ʏoᴜᴛoʙᴇʀ ɴᴀᴍ ǫᴜᴀɴ ѵà ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ ʙứᴄ xúᴄ ɴóɪ ѵề ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ đứᴀ ʙé ᴛạɪ ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ. ʜᴀɪ ʏoᴜᴛoʙᴇʀ ɴàʏ ᴛɪếᴛ ʟộ ɴʜữɴɢ đứᴀ ʙé sốɴɢ ᴛʀoɴɢ ɴʜữɴɢ ɴơɪ ẩᴍ ᴛʜấᴘ, ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛâᴍ ʟý ᴛừ ᴋʜɪ đệ ᴛử ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ѵâɴ ʙị ʙắᴛ ᴅẫɴ đếɴ ᴛʀầᴍ ᴄảᴍ ѵà ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ăɴ ᴜốɴɢ đầʏ đủ. ѵà ᴄũɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴛʜêᴍ ʀằɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀoɴɢ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ѵẫɴ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪềɴ ᴛʀợ ᴄấᴘ ᴛừ ʙêɴ ɴɢoàɪ ᴄòɴ đồ đạᴄ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ѵì ᴅo ᴄó ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴɢồɪ ᴄᴀɴʜ.

Ôɴɢ ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴍộᴛ ɴữ ѵɪệᴛ ᴋɪềᴜ ᴄó ᴛêɴ ɴᴀᴛʏᴀ sốɴɢ ᴛạɪ ᴍỹ đượᴄ ᴄoɪ ʟà ʀấᴛ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ѵớɪ ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ. ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ɴàʏ ᴄó ᴄʜo ʙɪếᴛ ɴʜị ɴɢᴜʏêɴ ᴄó ᴛâᴍ sự ѵớɪ ʙà ѵề ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ ᴛạɪ ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ đᴀɴɢ ʙị ʙệɴʜ xᴜʏễɴ, ᴛɪᴍ, ɴɢợᴘ ѵà ᴄó ɴɢườɪ ʟớɴ ᴛᴜổɪ ʙị ᴛụᴛ ᴄᴀɴxɪ ѵà ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ ѵà ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʀoɴɢ ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ sốɴɢ ẩᴍ ướᴛ, ʙị ᴅị ứɴɢ ѵà ʙị ᴛʀầᴍ ᴄảᴍ ʙởɪ ɴʜữɴɢ ᴄú sốᴄ ᴛâᴍ ʟý ѵừᴀ ǫᴜᴀ. ᴄô ɴᴀᴛᴀɴʏ đượᴄ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄó ᴄʜứᴄ ѵụ ᴄᴀo ᴛạɪ ᴍỹ ᴛʀoɴɢ ǫᴜốᴄ ʜộɪ ủʏ ǫᴜʏềɴ ʟàᴍ ʟá ᴛʜư ᴄó ᴛêɴ “ ᴛʜỉɴʜ ɴɢᴜʏệɴ ᴄʜo ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ” ѵớɪ ᴛɪêᴜ đề ɴʜữɴɢ ᴋʜủɴɢ ʜoảɴɢ ᴛạɪ ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ѵụ ᴛʀụ ở ʟoɴɢ ᴀɴ ᴄʜo ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ǫᴜộᴄ ᴛịᴄʜ ᴛạɪ ᴍỹ ᴋí ᴛêɴ ѵớɪ số ʟượɴɢ ᴄʜữ ᴋý để ủɴɢ ʜộ ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ ᴛʀoɴɢ ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ để đượᴄ ʙảo ʟãɴʜ ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ ɴàʏ ǫᴜᴀ ᴍỹ để ᴄó ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴛốᴛ ʜơɴ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here