Vᴜ̣ “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ: Mᴏ̛́ɪ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴏ̛ɪ 2 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ , ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣̂ɴʜ

0
339

“Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴏ̂́ɪ 5/10, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣̂ɴʜ. Hɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Sᴀ́ɴɢ 6/10, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ, ᴛᴜ̛́ᴄ “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́”, 29 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ǫᴜᴇ̂ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ. Nᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴏ̂́ɪ 5/10 ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Đᴀ Tᴏ̂́ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ.

Lãnh đạo xã nói nguyên nhân ban đầu vụ “Hoàng Tử Gió” tử vong

Bᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” ᴄʜᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ PCR ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ. Tʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 23ʜ ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ, ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ.
Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ xᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏ̂̉ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ sᴀ̉ɴʜ ᴛᴏ̀ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Đᴇ̂̉ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛᴀ́ɴ.

Hoàng Tử Gió” tử vong trong một chung cư ở Hà Nội

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, 2 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ 4-5 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ. 19ʜ ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴍᴜᴀ đᴏ̂̀, “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” đᴀ̃ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉. Qᴜᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣̂ɴʜ.

Hɪᴇ̣̂ɴ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ Đᴀ Tᴏ̂́ɴ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ đᴀɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.
Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ xᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏ̂̉ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ sᴀ̉ɴʜ ᴛᴏ̀ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Đᴇ̂̉ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛᴀ́ɴ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, 2 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ 4-5 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ. 19ʜ ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴍᴜᴀ đᴏ̂̀, “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” đᴀ̃ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉. Qᴜᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣̂ɴʜ.

Hɪᴇ̣̂ɴ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ Đᴀ Tᴏ̂́ɴ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ đᴀɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here